OZPTD - Najważniejsze Akty Prawne 

Serwis redagowany przez Dolnośląski Ośrodek Szkolenia i Informacji Transportowej
Ubezpiecznie Odpowiedzialności Zawodowej Przewoźnika

Tutaj znajdziesz zbiór najważniejszych aktów prawnych dotyczących Transportu Drogowego:Międzynarodowe Akty Prawne

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RadyWE nr 1071/2009 - Rozporządzenie ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

WE nr 1072/2009 - Rozporządzenie dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

WE nr 1073/2009 - Rozporządzenie w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych

WE nr 561/2006 - Rozporządzenie w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

EWG nr 3821/85 - Rozporządzenie w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowymUmowy MiędzynarodoweKonwencja CMR

Umowa AETRPolskie Akty Prawne

UstawyUstawa o transporcie drogowym

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa o kierujących pojazdami

Czas pracy kierowcy

Prawo przewozowe

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (ADR)

Ustawa o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (PONADGABARYTY)

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Kodeks PracyRozporządzeniaRozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownikaUP

Międzynarodowe Akty Prawne

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RadyRozporządzenie ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1071/2009
z dnia 21 pażdziernika 2009 r.
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
(Dz.Urz.UE L 300, 14/11/2009 P. 0051 - 0071)


1. Niniejsze rozporządzenie reguluje dostęp do zawodu przewoźnika drogowego i wykonywanie tego zawodu.

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę we Wspólnocie i wykonują zawód przewoźnika drogowego. Dotyczy ono również przedsiębiorców, którzy mają zamiar wykonywać zawód przewoźnika drogowego. Odniesienia do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego uznaje się w odpowiednich przypadkach za obejmujące odniesienie do przedsiębiorców, którzy mają zamiar wykonywać ten zawód.
źródło: Art.1. w.w. Rozporządzenia

Treść Rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=503952:cs&lang=pl&list=503952:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texteUP

Rozporządzenie dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1072/2009
z dnia 21 października 2009 r.
dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych
(Dz.Urz.UE L 300, 14/11/2009 P. 0072 - 0087)


1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przejazdach na terytorium Wspólnoty.

2. W przypadku przewozu z państwa członkowskiego do państwa trzeciego i w odwrotnym kierunku niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do części przejazdu na terytorium dowolnego państwa członkowskiego, przez które odbywa się tranzyt. Rozporządzenie nie ma zastosowania do tej części przejazdu na terytorium państwa członkowskiego załadunku lub rozładunku, jeśli nie została zawarta niezbędna umowa między Wspólnotą a danym państwem trzecim.
(...)
źródło: Art.1. w.w. Rozporządzenia

Treść Rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=503917:cs&lang=pl&list=503917:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texteUP

Rozporządzenie w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1073/2009
z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006
(Dz.Urz.UE L 300, 14/11/2009 P. 0088 - 0105)


1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do międzynarodowego autobusowego i autokarowego przewozu osób na terytorium Wspólnoty przez przewoźników zarobkowych lub pracujących na potrzeby własne, mających siedzibę w państwie członkowskim zgodnie z jego ustawodawstwem, przy użyciu pojazdów zarejestrowanych w tym państwie członkowskim, które nadają się, ze względu na swoją konstrukcję i wyposażenie, do przewozu więcej niż dziewięciu osób, włączając kierowcę, i które są do tego celu przeznaczone, oraz do ruchu tych pojazdów pustych w związku z takim przewozem.

2. W przypadku przewozu z państwa członkowskiego do państwa trzeciego i w odwrotnym kierunku niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do części przejazdu na terytorium dowolnego państwa członkowskiego, przez które odbywa się tranzyt. Rozporządzenie nie ma zastosowania do tej części przejazdu na terytorium państwa członkowskiego, na którym zabrano lub na które dowieziono pasażerów, jeśli nie została zawarta niezbędna umowa między Wspólnotą a zainteresowanym państwem trzecim.
(...)
źródło: Art.1. w.w. Rozporządzenia

Treść Rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=503935:cs&lang=pl&list=560377:cs,503935:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texteUP

Rozporządzenie w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
(Dz.Urz.UE L 102, 11/04/2006 P. 0001 - 0014)


Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób w celu ujednolicenia warunków konkurencji pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu lądowego, zwłaszcza w odniesieniu do sektora transportu drogowego oraz w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa drogowego.
źródło: Art.1. w.w. Rozporządzenia

Treść Rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=424997:cs&lang=pl&list=562347:cs,490874:cs,465636:cs,429518:cs,424997:cs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texteUP

Rozporządzenie w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85
z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
(Dz.Urz.UE L 370, 31/12/1985 P. 0008 - 0021)


Rozporządzenie określa jednolite wymagania dotyczące urządzeń rejestrujących, ich konstrukcji, zasad instalacji, użytkowania i kontroli.
źródło: Opracowanie własne na podst. w.w. Rozporządzenia

Treść Rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=117445:cs&lang=pl&list=451762:cs,137578:cs,117445:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texteUP

Międzynarodowe Akty Prawne

Umowy MiędzynarodoweKonwencja CMR

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania,
sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 238


Konwencja reguluje w jednolity sposób warunki umów międzynarodowego przewozu drogowego towarów, a w szczególności dokumenty używane do tego przewozu oraz odpowiedzialność przewoźnika.
źródło: Opracowanie własne na podst. w.w. Umowy

Treść Konwencji: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1956a.htmlUP

Umowa AETR

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR),
sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1087


Konwencja reguluje niektóre warunki zatrudnienia w międzynarodowym transporcie drogowym zgodnie z zasadami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wspólne ustalenia niektórych środków dla zapewnienia przestrzegania takiego uregulowania.
źródło: Opracowanie własne na podst. w.w. Umowy

Treść Konwencji: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990941087UP

Polskie Akty Prawne

UstawyUstawa o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym
(Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371)


1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania:
1) krajowego transportu drogowego,
2) międzynarodowego transportu drogowego,
3) niezarobkowego krajowego przewozu drogowego,
4) niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.
2. Ustawa określa również zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego
źródło: Art.1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011251371UP

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602


1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;
3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
źródło: Art.1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602UP

Ustawa o kierujących pojazdami

Ustawa
z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151


1.1.Ustawa określa:
1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach połozonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2) wymagania w stosunku do osób, o których mowa w pkt 1;
3) zasady uzyskiwania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami;
4) zasady prowadzenia działalności w zakresie uzyskiwania uprawnień i badań psychologicznych, związanych z kierowaniem pojazdami;
5) zasady wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów;
6) zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
źródło: Art.1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151UP

Czas pracy kierowcy

Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o czasie pracy kierowców
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879


Ustawa określa:
1) czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;
2) obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych;
3) zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku,
źródło: Art.1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920879UP

Prawo przewozowe

USTAWA
z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 601


Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego.
źródło: Art.1. pkt 1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000500601UP

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (ADR)

USTAWA
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367


Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związne z tym przewozem.
źródło: Art.1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112271367UP

Ustawa o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (PONADGABARYTY)

Ustawa
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321


Ustawa wprowadza zmiany dotyczące przewozów ponadnormatywnych
UWAGA! Zmiany dotyczące ponadgabarytów wchodzą w życie z dniem 19.10.2012r.

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112221321UP

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA
z dnia 12 czerwca 2003 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323


Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych.
źródło: Art.1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031391323UP

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

USTAWA
z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807


Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie.
źródło: Art.1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807UP

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350


Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.
źródło: Art.1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350UP

Kodeks Pracy

Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141


Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.
źródło: Art.1. w.w. Ustawy

Treść Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141UP

Polskie Akty Prawne

RozporządzeniaRozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
(Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1040)


Rozporządzenie określa okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.
źródło: Art.1. w.w. Rozporządzenia

Treść Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071471040UP

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262)


Rozporządzenie określa, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.
źródło:Art.66. ust. 5. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym

Treść Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030320262

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 4 maja 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639

Rozporządzenie wprowadzające zmiany w Rozporządzeniu z 31 grudnia 2002

Treść Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090750639UP

Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023


Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrana rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.
źródło: Art.1. w.w. Rozporządzenia

Treść Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032082023UP

Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286


Rozporządzenie określa zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.
źródło: Art. 289(1). Kodeksu Pracy

Treść Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620286UP
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i TransportuDKV-Euro ServiceDoradca ADRKarta DKVWroekoProgramy Komputerowe dla Firm Transportowych i SpedycyjnychDoradztwo Transportowe Grzegorz SitarekNiemiecki Zespół Adwokacki Damian Dziengo & Partnerzy - ROZMAWIAMY PO POLSKU
Copyright by ceylley, 2011 - 2013